AAPL 161.43 Để hoàn thành xung chính ⑤ - Orbex


OrbexCấu trúc AAPL gợi ý về một xu hướng bốc đồng bao gồm các sóng phụ chính ①-②-③-④-⑤. Sóng hiệu chỉnh ngang ④ có dạng một tam giác trung gian co lại. Hiện tại, sóng ⑤ bao gồm các sóng phụ (1) - (2) - (3) - (4) - (5), có thể kết thúc ở 161,43. Ở mức đó, sóng xung sơ cấp ⑤ sẽ bằng 61,8% sóng ③. Một kịch bản thay thế cho thấy hiệu chỉnh chính ④ là một đường ngoằn ngoèo (A) - (B) - (C) đơn giản. Sóng điều chỉnh trung gian (B) đã kết thúc dưới dạng ngoằn ngoèo kép W-X-Y. Trong tương lai gần, chúng ta có thể mong đợi sự suy giảm của sóng xung lực (C) xuống mức thấp trước đó là 102,99.