USDJPY hoàn thành làn sóng chính ở 103,17 - Orbex


OrbexCấu trúc USDJPY cho thấy một làn sóng can thiệp giảm Ⓧ ở mức độ chính. Mô hình là một đường ngoằn ngoèo ba lớn bao gồm các sóng phụ trung gian (W) - (X) - (Y) - (X) - (Z). Sóng cuối cùng (Z) là một đường ngoằn ngoèo kép bao gồm các sóng con nhỏ W-X-Y. Vào cuối đợt sóng Y nhỏ, giá có thể giảm xuống khu vực 103,17. Tại thời điểm đó, sóng phụ phút ⓒ, là một phần của sóng Y, sẽ ở mức 78,6% của sóng ⓐ. Một kịch bản thay thế cho thấy sự phát triển của đường ngoằn ngoèo W-X-Y kép giảm giá. Sóng ngoằn ngoèo W đã hoàn thành, với sóng X can thiệp nhỏ hiện đang được phát triển. Sóng giao thoa X là một sóng ngoằn ngoèo phút-ⓑ-ⓒ. Sóng ⓐ dưới dạng xung lực, cũng như sự điều chỉnh giảm giá ⓑ đã kết thúc. Dự kiến ​​sẽ có một động thái đi lên của cặp tiền theo xung lực ⓒ trong tương lai gần. Mức tăng sắp tới có thể đạt đến vùng 105,69, là mức cao trước đó. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách JPY sẽ tính giá như thế nào với Orbex - Mở Tài khoản của bạn ngay.