USDJPY Tăng hay Giảm Ba Zigzag? - Orbex


OrbexCấu trúc USDJPY hiện tại cho thấy một làn sóng can thiệp hoàn chỉnh Ⓧ ở cấp độ sơ cấp. Điều này có dạng một đường ngoằn ngoèo ba bao gồm các sóng mức độ trung gian (W) - (X) - (Y) - (X) - (Z). Một xung lực tăng mới cho thấy sóng xung trung gian (1) đã hoàn tất. Làn sóng điều chỉnh (2) đang được phát triển và có khả năng kết thúc gần 104,18. Ở mức đó, sóng (2) sẽ ở mức 61,8% xung (1). Cuối cùng, chúng ta có thể thấy sóng động (3) đưa giá lên trên sóng (X) ở mức 106,53. Một kịch bản thay thế cho thấy một làn sóng giao thoa không đầy đủ Ⓧ. Tại thời điểm viết bài, chân cuối cùng của đường ngoằn ngoèo bộ ba trung gian đang được xây dựng. Sóng giao thoa X kết thúc dưới dạng sóng phẳng, là một phần của sóng ngoằn ngoèo kép (Z). Trong ngắn hạn, giá có thể giảm trong sóng Y nhỏ xuống mức 102,58. Ở mức đó, sóng Y sẽ bằng 123,6% sóng W. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách JPY sẽ tính giá như thế nào với Orbex - Mở Tài khoản của bạn ngay.