Các gợi ý về xu hướng bốc đồng của Alibaba để đạt được mức cao mới - Orbex


OrbexCấu trúc Alibaba hiện tại cho thấy một xung động 5 làn sóng. Chân cuối cùng của một chu kỳ bao gồm các sóng phụ trung gian ①-②-③-④-⑤. Sóng trung gian (5) sẽ hoàn thành sóng xung sơ cấp ③ gần 357,99. Ở mức đó, sóng ③ sẽ bằng 261,8% sóng sơ cấp ①. Khi sóng ③ hoàn thành, giá có thể giảm trong sóng điều chỉnh ④. Cuối cùng, giá dự kiến ​​sẽ tăng theo làn sóng ⑤. Một kịch bản khác cho thấy sóng xung ③ đã hoàn tất. Hiện tại, sự hình thành phần ban đầu của sóng điều chỉnh ④ đang được hình thành. Sóng ④ dự kiến ​​sẽ có dạng một hiệu chỉnh ngang mở rộng, bao gồm một tam giác trung gian (A) - (B) - (C) - (D) - (E). Ở mức đó, sóng ④ sẽ ở mức 38,2% xung lực ③. Quản lý rủi ro của bạn đã được sắp xếp chưa? Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ!