Phân tích sóng EURO50 ngày 15 tháng 10 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• EURO50 giảm bên trong sóng xung lực (iii) và 3

• Có khả năng đạt 3100.00

Chỉ số EURO50 tiếp tục giảm bên trong các sóng xung gia tốc (iii) và 3 trước đó đã phá vỡ kênh tăng hàng ngày từ cuối tháng 9.

Cả hai sóng xung (iii) và 3 đều thuộc chuỗi xung hướng xuống bậc cao hơn ( 3) từ giữa tháng 7.

50 EURO có khả năng giảm thêm về mức hỗ trợ tiếp theo 3100.00 (mức thấp của Hammer hàng ngày trước đó từ cuối tháng 9).