DXY điều chỉnh giảm giá để bắt đầu xu hướng tăng? - Orbex


OrbexChỉ số đô la DXY gần đây đã hoàn thành việc phát triển sóng điều chỉnh giảm b ở mức độ chu kỳ. Điều này bao gồm các sóng phụ chính Ⓦ-Ⓧ-Ⓨ-Ⓧ-Ⓩ của một đường ngoằn ngoèo ba. Sau khi kết thúc đợt điều chỉnh được chỉ định, một xu hướng tăng giá mới sẽ hình thành một xung 5 sóng đơn giản. Hiện tại, sóng phụ ①-② đã hình thành đầy đủ. Trong ngắn hạn, chúng ta có thể thấy giá tăng lên 97,78, nằm trên sóng can thiệp Ⓧ. Một kịch bản thay thế cho thấy rằng hiệu chỉnh chu kỳ b vẫn chưa hoàn thành. Sóng chính Ⓨ đã hoàn thành mô hình của nó thấp hơn chúng ta đã giả định trong kịch bản chính. Tiếp theo là làn sóng can thiệp Ⓧ, gần đây đã kết thúc. Hiện tại, chỉ số tạo thành một đường ngoằn ngoèo Ⓩ cuối cùng bao gồm các sóng phụ trung gian (A) - (B) - (C). Có thể mức tăng giá sẽ hoàn thành gần 94,19. Ở mức đó, hiệu chỉnh (B) sẽ ở mức 61,8% xung động (A). Sau đó, chúng tôi có thể mong đợi sự giảm xung (C) xuống 89,34. Ở đây, sóng Ⓩ sẽ bằng 61,8% sóng Ⓨ. Quản lý rủi ro của bạn đã được sắp xếp chưa? Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ!