AUDUSD xung lực để hoàn thành bộ ba Zigzag - Orbex


OrbexAUDUSD tiếp tục hình thành một làn sóng ngoằn ngoèo ba điều chỉnh b ở mức độ chính. Tại thời điểm viết bài, sóng phụ Ⓦ-Ⓧ-Ⓨ-Ⓧ đã hoàn thành đầy đủ. Sóng tăng cuối cùng Ⓩ là một sóng ngoằn ngoèo trung gian (A) - (B) - (C). Trong trung hạn, các sóng phụ nhỏ 3-4-5 hình thành sóng xung trung gian (C) gần 0,763. Trong một kịch bản khác, cặp AUDUSD cũng gợi ý về sóng chính cuối cùng Ⓩ. Tuy nhiên, sóng điều chỉnh (B) của mức độ trung cấp vẫn chưa hoàn thành. Trong trường hợp này, nó có thể có một sự điều chỉnh sâu và có dạng ngoằn ngoèo ba chữ W-X-Y-X-Z. Chúng ta có thể mong đợi sự suy giảm trong sóng nhỏ Z xuống vùng 0,696. Ở mức này, sóng trung gian (B) sẽ ở mức 76,4% của xung (A). Sau khi kết thúc đợt điều chỉnh này, giá có thể tăng trên 0,740 trong sóng xung lực trung gian (C). Kiểm tra chiến lược của bạn về cách AUD sẽ tăng giá với Orbex - Mở Tài khoản của bạn ngay.