GBPJPY Ba Zigzag Nears Hoàn thành - Orbex


OrbexCấu trúc GBPJPY cho thấy sự hình thành của một đường ngoằn ngoèo Ⓐ-Ⓑ-Ⓒ giảm giá. Sóng Ⓐ hoàn thành đầy đủ và tạo thành xung 5 sóng. Chúng ta hiện đang ở giai đoạn cuối của sóng điều chỉnh Ⓑ. Điều này có dạng một trung gian đơn giản (A) - (B) - (C) ngoằn ngoèo. Trong ngắn hạn, chúng ta có thể thấy xung lực (C) tăng lên vùng 139,04. Ở mức đó, hiệu chỉnh Ⓑ sẽ ở mức 61,8% của sóng sơ cấp Ⓐ. Sau đó, chúng ta có thể thấy sóng Ⓒ giảm xuống dưới mức tối thiểu trước đó. Ngoài ra, cặp này gợi ý về một đường ngoằn ngoèo ba bao gồm các sóng phụ chính Ⓦ-Ⓧ-Ⓨ-Ⓧ-Ⓩ. Tại thời điểm viết bài, chúng ta thấy sự phát triển của phần cuối cùng của sự kết hợp bộ ba này. Đây là một sóng tăng Ⓩ, có dạng một đường zigzag trung gian. Sau đó, chúng ta có thể thấy sự gia tăng xung lực trung gian (C) lên vùng 142,80. Đây sẽ là mức tối đa trước đó được hình thành bởi xung lực (A). Kiểm tra chiến lược của bạn về cách GBP sẽ tăng giá! Mở Tài khoản Orbex của bạn và bắt đầu giao dịch ngay bây giờ.