NZDUSD ba đường ngoằn ngoèo bắt đầu xu hướng giảm giá - Orbex


OrbexCấu trúc NZDUSD hiện tại chỉ ra một đường ngoằn ngoèo bộ ba chính Ⓦ-Ⓧ-Ⓨ-Ⓧ-Ⓩ. Các sóng phụ ① và ② của mức độ sơ cấp đã kết thúc. Sóng ① là xung 5 sóng, với sóng ② là sóng trung gian (A) - (B) - (C) ngoằn ngoèo. Trong trung hạn, chúng ta có thể thấy sự suy giảm trong xu hướng giảm xuống dưới vùng 0.592. Điều này báo hiệu mức trước đó được hình thành bởi sóng can thiệp sơ cấp Ⓧ. Một kịch bản thay thế cho thấy đường ngoằn ngoèo ba đường chính vẫn chưa hoàn thành. Trong tương lai gần, xung trung gian (C) sẽ di chuyển đến vùng 0,636. Ở mức đó, sóng giao thoa Ⓧ sẽ bằng 50% sóng Ⓨ. Sau khi hoàn thành sóng nói trên, sóng sơ cấp Ⓩ có thể tăng lên 0,680. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách NZD sẽ tăng giá với Orbex! Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.