USDCHF gấp ba Zig-Zag để hoàn thành gần 0,889 - Orbex


OrbexCấu trúc USDCHF hiện tại cho thấy một đường zigzag ba chu kỳ bao gồm các sóng phụ w-x-y-x-z. Sóng điều chỉnh cuối cùng z đang được phát triển và có dạng ba ziczac. Điều này bao gồm các sóng phụ chính Ⓦ-Ⓧ-Ⓨ-Ⓧ-Ⓩ. Trong tương lai gần, giá có thể giảm trong sóng sơ cấp Ⓩ gần 0,889. Ở mức này, nó sẽ ở mức 78,6% của sóng ngoằn ngoèo chính Ⓨ. Một kịch bản thay thế cho thấy sóng can thiệp chính Ⓧ là một đường ngoằn ngoèo ba đường tăng. Sau khi hoàn thành đợt giảm trong sóng điều chỉnh nhỏ B, chúng ta có thể kỳ vọng giá sẽ tăng trong sóng xung C gần 0,933. Ở mức đó, sóng giao thoa Ⓧ sẽ ở mức 61,8% của sóng Ⓨ. Kiểm tra chiến lược của bạn xem CHF sẽ tính giá như thế nào với Orbex - Mở Tài khoản của Bạn ngay.