Gợi ý chu kỳ xung SPX500 đến 3868 đầu - Orbex


OrbexCấu trúc SPX500 gợi ý về một xung động tăng bao gồm các sóng phụ chu kỳ I-II-III-IV-V. Trên khung thời gian 1H, chúng ta thấy sóng xung cuối cùng [V] của mức chính. Tại thời điểm viết bài, sóng sơ cấp ④ đã hoàn thành. Đây là đường ngoằn ngoèo trung gian (A) - (B) - (C). Phần ban đầu của sóng sơ cấp ⑤ đang hình thành. Điều này có thể hoàn thành toàn bộ xu hướng tăng gần 3868. Ở mức đó, sóng ⑤ sẽ ở mức mở rộng Fibonacci 38,2% của xung ③. Một kịch bản thay thế cho thấy sóng điều chỉnh ④ vẫn chưa hoàn thành mô hình của nó. Nó có thể có cấu trúc phức tạp hơn so với kịch bản chính được đề xuất. Ở đây, chúng tôi mong đợi rằng hiệu chỉnh được chỉ định sẽ có dạng một đường ngoằn ngoèo kép (W) - (X) - (Y). Hiện tại, chỉ có sóng trung gian (W) là hoàn chỉnh. Chúng ta cũng có thể thấy sự phát triển của sóng can thiệp (X) đến vùng 3457. Sau đó, chúng ta có thể kỳ vọng sự sụt giảm trong sóng (Y) gần 3020. Ở mức đó, mức điều chỉnh ④ sẽ ở mức 50% xung lực ③. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách SPX500 sẽ hoạt động với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.