EURUSD Simple hay Double Corrective Zigzag? - Orbex


OrbexEURUSD đang hình thành một xung lực bao gồm các sóng phụ ①-②-③-④-⑤. Sự kết thúc của xung lực tăng ③ vào ngày 1.201 đã dẫn đến sự hình thành của sóng điều chỉnh ④. Làn sóng nói trên là một đường zigzag tiêu chuẩn (A) - (B) - (C) và có thể đạt đến khu vực 1.152. Ở mức đó, hiệu chỉnh chính ④ sẽ ở 38,2% xung impulse. Sau đó, chúng ta có thể kỳ vọng sóng xung ⑤ sẽ kết thúc trên mức cực đại trước đó do sóng ③ tạo thành. Một kịch bản thay thế cho thấy một sóng điều chỉnh sâu hơn ④, là một đường ngoằn ngoèo kép (W) - (X) - (Y). Trong tương lai gần, chúng tôi có thể kỳ vọng giá sẽ tăng trong sóng can thiệp (X) lên 1.181. Ở mức đó, sóng trung gian (X) sẽ bằng 50% sóng (W). Sau khi hoàn thành sóng này, chúng ta có thể kỳ vọng EURUSD sẽ giảm trong sóng cuối cùng (Y) gần 1.138. Ở mức đó, hiệu chỉnh chính ④ sẽ ở mức 50% xung impulse. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách đồng euro sẽ tăng giá với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.