Phân tích sóng ngô ngày 18 tháng 9 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Ngô đang tăng trong sóng (iii) và (3)

• Có khả năng tăng lên 385,90

Ngô tiếp tục tăng tăng bên trong sóng xung lực ngắn hạn (iii), bắt đầu sớm hơn từ mức hỗ trợ quan trọng 362,70 (mức kháng cự cũ từ cuối tháng 8).

Sóng xung động (iii) thuộc về đa -trình tự xung tăng lên trong tháng (3) từ đầu tháng 8

Ngô có khả năng tăng thêm về mức kháng cự tiếp theo 385,90 (mức cao hàng tháng trước đây kể từ đầu tháng 3).