Phân tích sóng khí tự nhiên - ngày 15 tháng 9 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Khí tự nhiên đảo ngược từ mức hỗ trợ 2.270

• Có khả năng tăng lên 2.400

Khí tự nhiên gần đây đã đảo ngược từ mức hỗ trợ 2.270 (mức kháng cự cũ từ tháng 8) - đứng gần dải Bollinger Band hàng ngày thấp hơn và mức điều chỉnh Fibonacci 38,2% của sóng C đi lên từ tháng 6. Giá ngày hôm qua đã hình thành Doji chân dài hàng ngày gần hỗ trợ mức 2.270 cho thấy sức mạnh của nó.

Khí tự nhiên có khả năng tăng thêm về phía ngưỡng kháng cự tiếp theo 2.400 (mức hỗ trợ mạnh trước đây đã kết thúc làn sóng xung lực 1 trước đó vào đầu tháng 9).