USDCNH Bears Target Double Zigzag - Orbex


OrbexCấu trúc USDCNH hiện tại cho thấy sự hình thành của một làn sóng điều chỉnh b. Thị trường giảm điểm sau khi hoàn thành xung lực tăng a. Sóng b là sóng ngoằn ngoèo kép và bao gồm các sóng phụ sơ cấp Ⓦ-Ⓧ-Ⓨ. Xung trung gian (A) hoàn thành, là một phần của zic zắc Ⓨ. Trong ngắn hạn, chúng ta có thể kỳ vọng giá sẽ tăng trong sóng điều chỉnh (B) lên 6.949. Ở mức đó, (B) sẽ ở mức 61,8% xung lực (A). Theo đó, sóng (C) sẽ giảm xuống gần 6.601. Một kịch bản khác chỉ ra rằng sóng b có thể có dạng một đường ngoằn ngoèo đơn giản Ⓐ-Ⓑ-Ⓒ. Phần cuối cùng của xung chính Ⓒ hiện đang được phát triển. Điều này bao gồm các sóng con trung gian (1) - (2) - (3) - (4) - (5). Khi sóng (4) hoàn thành, chúng ta có thể kỳ vọng sóng (5) sẽ giảm xuống còn 6.711. Tại mức đó, hiệu chỉnh chu kỳ b sẽ ở mức 50% của xung a. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách USD sẽ tăng giá với Orbex - Mở Tài khoản của bạn ngay.