Phân tích Sóng Đường - Ngày 3 tháng 9 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Đường phá vỡ ngưỡng hỗ trợ chính 12,22

• Có khả năng giảm xuống 11,80

Đường tiếp tục giảm sau đợt bứt phá trước đó của mức hỗ trợ quan trọng 12,22 (trước đây là mức kháng cự mạnh trong tháng 6 và tháng 7).

Việc phá vỡ mức hỗ trợ 12,22 trước khi phá vỡ kênh tăng hàng ngày từ tháng 4 - điều này đã củng cố áp lực giảm giá lên Đường.

Đường có khả năng giảm sâu hơn về mức hỗ trợ tiếp theo 11,80 (giá mục tiêu khi hoàn thành sóng xung động 3).