AUDUSD Gợi ý ba đường ngoằn ngoèo khi đảo ngược xu hướng - Orbex


OrbexCấu trúc AUDUSD hiện tại cho thấy sự hình thành của một đường ngoằn ngoèo mức độ chu kỳ a-b-c. Sóng điều chỉnh b là một sóng ngoằn ngoèo ba hoàn chỉnh và bao gồm các sóng phụ Ⓦ-Ⓧ-Ⓨ-Ⓧ-Ⓩ. Trong trung hạn, chúng ta có thể thấy sóng xung c sẽ giảm dài hạn xuống vùng 0.551. Mức này là mức thấp trước đó được hình thành bởi sóng chu kỳ a. Một kịch bản thay thế cho thấy chu kỳ điều chỉnh sóng b vẫn chưa hoàn thành. Sóng này có dạng ba zic zắc. Tại thời điểm viết bài, làn sóng cuối cùng Ⓩ đang được phát triển. Trong tương lai gần, chúng ta có thể kỳ vọng sự hoàn thành của sóng điều chỉnh 4. Giá có thể tiếp tục trong sóng 5 gần 0.755. Ở mức đó, sóng xung trung gian (C) sẽ ở mức 123,6% xung (A). Theo đó, dự kiến ​​sẽ có sự sụt giảm trong làn sóng ccan. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách AUD sẽ tăng giá với Orbex - Mở Tài khoản của bạn ngay.