GBPJPY Triple Zigzag Nears Mức độ hoàn thành - Orbex


OrbexKịch bản GBPJPY hiện tại cho biết sóng phụ chính Ⓧ đã hoàn tất. Giá hiện đang tăng lên trong đợt cuối cùng Ⓩ. Điều này bao gồm các sóng con trung gian (A) - (B) - (C). Sóng (A) là một xung 5 sóng, trong khi sóng (B) là một sự điều chỉnh giảm giá đơn giản. Sóng (C) cũng là một xung động và chỉ hoàn thành 4/5 giây của bước di chuyển. Chúng tôi kỳ vọng sẽ có một động thái trong làn sóng thứ 5 gần 144.70. Ở mức đó, sóng Ⓩ sẽ bằng 123,6% sóng Ⓨ. Một kịch bản thay thế cho thấy rằng chúng ta hiện đang ở trong làn sóng nhỏ 4 của (C). Điều này có thể kết thúc gần 139,71. Ở mức này, giá sẽ ở mức Fibonacci 61,8% của sóng 3. Sau khi hoàn thành động thái điều chỉnh, thị trường có thể tăng trong sóng 5. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách GBP sẽ tăng giá! Mở Tài khoản Orbex của bạn và bắt đầu giao dịch ngay bây giờ.