Phân tích sóng EURNZD - ngày 26 tháng 8 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• EURNZD đảo chiều từ mức kháng cự 1.8200

• Có khả năng giảm xuống 290,00

EURNZD gần đây đã đảo chiều giảm từ mức kháng cự 1.8200 (đã đảo ngược cặp từ tháng 4) đứng gần dải Bollinger Band hàng ngày trên.

Sự đảo chiều đi xuống từ mức kháng cự 1.8200 bắt đầu sóng điều chỉnh ngắn hạn tích cực 4.

EURNZD có khả năng giảm sâu hơn về mức hỗ trợ tiếp theo 1.7870 (giá mục tiêu khi hoàn thành điều chỉnh tích cực 4).