Phân tích Sóng đồng - Ngày 25 tháng 8 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Đồng đã đảo ngược từ mức kháng cự nhiều tháng 300,00

• Có khả năng giảm xuống 287,00

Đồng gần đây đã giảm từ mức kháng cự quan trọng trong nhiều tháng 300,00 (đã đảo ngược giá từ đầu năm 2019, như có thể thấy bên dưới).

Vùng kháng cự gần mức kháng cự 300,00 được củng cố thêm bởi mức trên hàng ngày Dải Bollinger.

Đồng có khả năng giảm sâu hơn nữa về mức hỗ trợ tiếp theo 287,00 (mức kháng cự mạnh trước đây từ đầu năm 2020).