Phân tích Sóng Bông - Ngày 24 tháng 8 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Bông đã phá vỡ ngưỡng kháng cự quan trọng 64,60

• Có khả năng tăng lên 66,50

Bông gần đây đã phá vỡ ngưỡng kháng cự quan trọng 64,60 (đã dừng hai sóng trước đó (A) và 1, như có thể thấy bên dưới).

Việc phá vỡ mức kháng cự 64,60 sẽ đẩy nhanh các sóng xung động (iii), 3 và (C).

Bông có khả năng sẽ tăng hơn nữa về mức kháng cự tiếp theo 66,50 (giá mục tiêu khi hoàn thành làn sóng xung lực ngắn hạn đang hoạt động (iii)).