GBPUSD trong Sóng Tam giác Cuối cùng - Orbex


OrbexCấu trúc GBPUSD hiện tại gợi ý đến một đường ngoằn ngoèo đơn giản trong sóng độ chu kỳ e. Các sóng phụ sơ cấp Ⓐ và Ⓑ hoàn thành đầy đủ, trong khi sóng Ⓒ đã hoàn thành các sóng trung gian (1) - (2) - (3) và (4). Với sóng điều chỉnh (4) đã hình thành ngoằn ngoèo phức tạp, những con bò đực có thể dẫn giá lên đến 1.378. Ở mức đó, xung Ⓒ sẽ ở mức 123,6% Fibonacci mở rộng của sóng Ⓐ. Một kịch bản thay thế cho thấy rằng chu kỳ sóng e là một đường ngoằn ngoèo ba. Các sóng phụ Ⓦ-Ⓧ-Ⓨ-Ⓧ đã hoàn chỉnh trong khi sóng Ⓩ vẫn đang được phát triển. Sóng sơ cấp Ⓩ bao gồm một mức trung gian (A) - (B) - (C) hiệu chỉnh. Trong trường hợp này, chúng ta có thể thấy sự suy giảm trong sự điều chỉnh trung gian (B) gần 1.264. Đây sẽ là mức thoái lui Fibonacci 61,8% của sóng (A). Sau đợt điều chỉnh này, chúng tôi kỳ vọng giá sẽ tăng trong sóng (C) gần 1.327. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách GBP sẽ tăng giá! Mở Tài khoản Orbex của bạn và bắt đầu giao dịch ngay bây giờ.