Phân tích sóng EURCAD - ngày 21 tháng 8 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• EURCAD đã phá vỡ mức hỗ trợ 1.5600

• Có khả năng giảm xuống 1.5460

EURCAD gần đây đã phá vỡ dưới mức hỗ trợ 1.5600 ( mức thấp nhất của (a)-đợt điều chỉnh ABC ngắn hạn 4 đang hoạt động từ cuối tháng 6 - bắt đầu từ ngưỡng kháng cự mạnh 1.6)

Việc phá vỡ mức hỗ trợ 1.5600 tiếp tục hoạt động ngắn hạn- sóng xung kỳ hạn (c) - thuộc điều chỉnh ABC đã nói ở trên 4.

EURCAD có khả năng giảm sâu hơn về mức hỗ trợ tiếp theo 1.5460 (mục tiêu để hoàn thành sóng hoạt động (c)).