Phân tích sóng NZDCAD - 20 tháng 8, 2020 - Fxpro


Fxpro


• NZDCAD đã đảo chiều từ mức kháng cự 0,8700

• Có khả năng giảm xuống mức 0,8500

NZDCAD gần đây đã đảo chiều giảm so với mức kháng cự 0,8700 (mức hỗ trợ cũ từ tháng 6), giao với đường xu hướng dưới của kênh tăng hàng ngày từ giữa tháng 3.

Sự đảo chiều giảm xuống từ mức kháng cự 0,8700 đã tạo ra mô hình đảo chiều hàng ngày Shooting Star - bắt đầu sóng xung động ngắn hạn đang hoạt động 3.

NZDCAD có khả năng giảm sâu hơn về mức hỗ trợ tiếp theo 0,8500 (giá có khả năng hoàn thành sóng xung động 3).