Phân tích sóng đồng - ngày 19 tháng 8 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Đồng phá vỡ mức 300,00

• Có khả năng tăng lên mức 310,00

Đồng hôm nay đã phá vỡ trên mức kháng cự tròn 300,00 (đã chặn đứng làn sóng xung lực đi lên mạnh mẽ trước đó 3 vào tháng 7).

Việc phá vỡ mức kháng cự 300.00 đã đẩy nhanh sóng xung lực ngắn hạn 5 đang hoạt động từ đầu tháng 8.

Đồng có khả năng tăng trong sóng xung hoạt động (i) và 5 hướng tới mức kháng cự tiếp theo 310,00. Hỗ trợ mạnh hiện vẫn ở mức hỗ trợ 300,00.