USDCNH Giảm đơn giản hay Điều chỉnh kép? - Orbex


OrbexSự hình thành USDCNH gợi ý đến một mức độ chu kỳ a-b-c ngoằn ngoèo, hiện đang ở trong sóng b. Sóng mức chu kỳ a có dạng xung 5 sóng khi hoàn thành. Sau đó, chúng tôi đã thấy sự phát triển của một sự điều chỉnh giảm giá gợi ý về sự hình thành-Ⓑ-Ⓒ ngoằn ngoèo đơn giản ở cấp độ chính. Sóng Ⓐ đã hoàn thành và chúng ta đang ở giai đoạn đầu của sóng điều chỉnh Ⓑ. Sóng Ⓑ có thể dẫn giá đến 7.051. Ở mức đó, sóng Ⓑ sẽ bằng 50% sóng Ⓐ. Một kịch bản khác cho thấy rằng chu kỳ sóng b là một đường ziczac kép Ⓦ-Ⓧ-Ⓨ. Tại thời điểm viết bài, sóng sơ cấp Ⓨ có dạng một đường ngoằn ngoèo (A) - (B) - (C) đơn giản. Sóng (A) của Ⓨ đã hoàn thành, trong khi sóng (B) mới bắt đầu hình thành. Trong trung hạn, sóng (B) có thể chạm tới vùng 6.968. Ở mức đó, nó sẽ bằng 50% của sóng (A). Sau khi điều chỉnh, chúng ta có thể thấy một xu hướng giảm về phía vùng 6.866. Ở mức đó, sóng sơ cấp Ⓨ sẽ bằng 76,4% sóng Ⓦ. Tham gia cộng đồng giao dịch có trách nhiệm của chúng tôi - Mở tài khoản Orbex của bạn ngay bây giờ!