Phân tích sóng EURCAD - Ngày 10 tháng 8 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• EURCAD giảm trong sóng (iv)

• Có khả năng đạt đến 1.5675

EURCAD tiếp tục rơi vào nhóm trẻ vị thành niên sóng điều chỉnh (iv) - bắt đầu sớm hơn từ vùng kháng cự mạnh nằm giữa mức kháng cự dài hạn 1.5975 (mức cao nhất trong nhiều tháng từ tháng 3) và dải Bollinger hàng ngày phía trên.

Sóng hoạt động (iv ) thuộc chuỗi xung lực đi lên dài hạn 3 kể từ đầu tháng 6.

EURCAD có khả năng giảm sâu hơn về mức hỗ trợ tiếp theo 1.5675 (mức thấp của sóng (a) và mục tiêu hoàn thành wave (iv)).