Phân tích sóng lúa mì - 07 tháng 8 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Lúa mì đã phá vỡ mức hỗ trợ chính 500,00

• Có khả năng giảm xuống còn 486,00

Lúa mì hôm nay đã phá vỡ mức hỗ trợ vòng khóa 500,00 (mục tiêu giảm trước đó) - giao với mức thoái lui Fib lui 61,8% của lần điều chỉnh ABC trước đó.

Việc phá vỡ mức hỗ trợ 500,00 đã tăng tốc độ ngắn hoạt động- sóng xung lực kỳ hạn (iii), 3 và sóng xung lực dài hạn (3).

Lúa mì có khả năng giảm sâu hơn về mức hỗ trợ tiếp theo 486,00 (giá mục tiêu để hoàn thành xung động hoạt động wave (iii)).