Phân tích sóng lúa mì - 04 tháng 8 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Lúa mì đã phá vỡ mức hỗ trợ chính 518.00

• Có khả năng giảm xuống mức 500,00

Lúa mì gần đây đã bị phá vỡ dưới mức hỗ trợ chính 518.00 (đã dừng sóng xung ngắn hạn trước đó (i), như có thể thấy bên dưới). ABC hiệu chỉnh 2 từ tháng 6.

Lúa mì có khả năng giảm sâu hơn về mức hỗ trợ vòng tiếp theo 500,00 (mức thoái lui Fib lui 61,8% của sóng 2 từ tháng 6).