Phân tích sóng đường - ngày 31 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Đường kháng cự vùng

• Có khả năng tăng lên 13,00

Đường hôm nay đã phá vỡ vùng kháng cự nằm giữa mức kháng cự quan trọng 12,22 (đã đảo ngược giá nhiều lần từ tháng 6) và mức điều chỉnh Fibre 50% của xung lực kéo dài xuống trước đó từ tháng 5. . sóng xung (iii) và C về mức kháng cự tiếp theo 13,00.