AUDUSD Triple ZigZag trong trận chung kết - Orbex


OrbexAUDUSD dường như đang hình thành một zigzag ba trong sóng chu kỳ b. Mô hình tăng giá bao gồm các sóng con chính - Ⓧ - - -. Cấu trúc hiện tại cho thấy rằng chúng ta đang ở trong làn sóng cuối cùng. Sóng là một zigzag tiêu chuẩn (A) - (B) - (C) của mức độ trung gian. Trong ngắn hạn, chúng ta có thể hy vọng AUDUSD sẽ tăng trong đợt 5 nhỏ, gần 0,753. Trong khu vực này, sóng b sẽ ở mức 76,4% của sóng a. Một kịch bản khác cho thấy rằng sóng chính chưa hoàn thành đầy đủ. Các gợi ý hình thành ở một mức độ trung gian (A) - (B) - (C) - (D) - (E) tam giác mở. Do đó, chúng ta có thể mong đợi sự hoàn thành của sóng (D) và sau đó (E) gần 0,698. Đó là hỗ trợ tam giác thấp hơn. Tại thời điểm đó, chúng ta có thể mong đợi cặp tăng lên trong sóng Ⓩ của b. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách AUD sẽ chào giá với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay.