Phân tích sóng đậu nành - 30 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Đậu nành rơi vào trong sóng 1 và (C)

• Có khả năng rơi xuống 870,00

Đậu nành tiếp tục rơi vào bên trong sóng xung kích mạnh 1 bắt đầu sớm hơn từ vùng kháng cự được đặt giữa mức kháng cự dài hạn 910,00 (mức cao hàng tháng từ tháng 3), Dải bollinger hàng ngày trên và mức thoái lui Fibre 61,8% của sóng sắc nét ( A) từ tháng 1.

Sóng xung 1 đang hoạt động là một phần của chuỗi xung xuống dưới bậc cao (C).

Đậu nành có khả năng giảm sâu hơn về phía hỗ trợ tiếp theo mức 870,00 (mức thấp của hiệu chỉnh nhỏ trước đó (iv)).