Phân tích sóng khí tự nhiên - 30 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Khí tự nhiên đảo ngược từ vùng kháng cự

• Có khả năng giảm xuống còn 1.8750

Khí tự nhiên gần đây đã đảo ngược từ vùng kháng cự chính nằm giữa mức kháng cự 1.965 (đã đảo ngược giá từ tháng 5), Dải bollinger hàng ngày trên và mức điều chỉnh Fibre 61,8% của xung 1 giảm trước đó từ tháng 5.

sự đảo chiều đi xuống từ vùng kháng cự này đã ngăn chặn sóng xung ngắn hạn trước đó (c).

Khí tự nhiên có khả năng điều chỉnh xuống mức hỗ trợ tiếp theo 1.8750 (ngưỡng kháng cự nhỏ từ tuần trước).