Zig-Zag để hoàn thành chân xung cuối cùng - Orbex


OrbexCấu trúc hiện tại của NZDUSD gợi ý về một đường zích zắc tăng giá bao gồm các sóng chính - -. Sóng xung sơ cấp và sóng điều chỉnh đã hoàn tất. Sóng kết thúc bằng một cú đúp (W) - (X) - (Y). Sóng đã hoàn thành chỉ 4 trong số 5 sóng xung. Sau khi hoàn thành, sóng (5) có thể đưa giá lên 0,678. Ở mức đó, sóng (5) sẽ ở mức 76,4% Fibonacci của xung (3). Một kịch bản thay thế cho thấy một ba cấp độ zigzag cấp ba sắp tới-Ⓧ-Ⓨ-Ⓧ-. Đường zigzag tăng Ⓨ đã hoàn tất. Sau đó chúng ta có thể thấy sự suy giảm điều chỉnh trong sóng can thiệp Ⓧ gần 0,631. Ở mức đó, sóng sẽ ở mức 50% của sóng sơ cấp. Sự gia tăng trong làn sóng động lực cuối cùng then sau đó được dự kiến. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách NZD sẽ chào giá với Orbex! Mở tài khoản của bạn bây giờ.