Kiểm tra giá dầu thô WTI 41,00 - Orbex


OrbexViệc hợp nhất trong thị trường dầu tiếp tục. Hành động giá đang kiểm tra mức thấp hơn của phạm vi ở mức 41,00. Điều này đánh dấu bài kiểm tra thứ hai của cấp độ này đã được tổ chức cho đến nay. Về phía trước, phạm vi cao gần 42,00 vẫn mạnh mẽ để vi phạm tại thời điểm này. Tuy nhiên, với sự thiên vị ngắn hạn trong dầu, có phạm vi cho hành động giá để phá vỡ thấp hơn. Mức đóng cửa dưới 41,00 có thể xác nhận mức giảm đối với mức 38 - 40 tiếp theo. Đường xu hướng nhỏ cũng có thể đóng vai trò là hỗ trợ trong ngắn hạn để ngăn hàng hóa tiếp tục giảm. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách giá dầu sẽ tăng - Mở tài khoản quỹ của bạn ngay bây giờ