Phân tích sóng CADJPY - 24 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• CADJPY đảo ngược từ mức kháng cự chính 79,60

• Có khả năng giảm xuống 78,50

CADJPY gần đây đã đảo ngược từ khóa Mức kháng cự 79,60 (đã đảo ngược đều đặn cặp tiền này từ giữa tháng 6).

Vùng kháng cự gần mức kháng cự 79,60 đã được củng cố bởi dải bollinger hàng ngày trên và bởi mức điều chỉnh Fibre 61,8% của sóng xung 1 trước.

CADJPY có khả năng giảm hơn nữa trong sóng xung 3 hoạt động về mức hỗ trợ tiếp theo 78,50 (mức thấp của hiệu chỉnh nhỏ trước đó (b)).