Phân tích sóng bông - 24 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Bông bị vỡ kênh hàng ngày

• Có khả năng giảm xuống 58,60

Bông gần đây đã phá vỡ đường xu hướng hỗ trợ của hàng ngày kênh lên từ tháng 3 (đã bao gồm hiệu chỉnh ABC trung hạn trước đó (2)).

Việc phá vỡ kênh tăng này đã tăng tốc các sóng xung 3 và (3).

Với xu hướng giảm hàng tuần, Bông có khả năng giảm sâu hơn về mức hỗ trợ tiếp theo 58,60 (giá mục tiêu để hoàn thành sóng xung 3 hoạt động).