Phân tích sóng USDCHF - 23 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• USDCHF đã phá vỡ mức hỗ trợ chính 0,980

• Có khả năng giảm xuống 0,9200

USDCHF tiếp tục giảm mạnh sau đó sự phá vỡ của mức hỗ trợ chính 0,9380- đã dừng các sóng xung 1 trước đó và (i).

Sự phá vỡ của mức hỗ trợ 0.9380 đã tăng tốc các chuỗi xung tích cực (iii), 3 và (3).

USDCHF có khả năng giảm hơn nữa về mức hỗ trợ tiếp theo 0.9200 (mức thấp của sóng xung trước (1) và mục tiêu hoàn thành xung lực hoạt động (iii)).