Phân tích sóng lúa mì - 20 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Lúa mì rơi bên trong sóng xung 3

• Có khả năng rơi xuống 500.00

Lúa mì tiếp tục rơi vào bên trong ngắn- sóng xung 3 thuật ngữ bắt đầu sớm hơn từ mức kháng cự chính 550.00.

Sự đảo chiều đi xuống từ mức kháng cự 550.00 đã tạo ra mô hình đảo chiều nến hàng ngày của Nhật Bản Dark Cloud Cover.

Lúa mì có khả năng để giảm hơn nữa về mức hỗ trợ tiếp theo 500,00 (đỉnh cũ của sóng nhỏ (a) từ cuối tháng 7).