Giá dầu giảm gần mức kháng cự 41,00 - Orbex


OrbexGiá dầu thô tiếp tục duy trì một phạm vi khá khó khăn. Giá đã thử nghiệm ngắn gọn mức 41,00 nhưng sớm giải quyết thấp hơn. Chúng tôi hy vọng điều này sẽ tiếp tục trong thời gian tới, với tiềm năng giá sẽ kiểm tra đường xu hướng tăng ngắn hạn. Tuy nhiên, một sự bứt phá mạnh mẽ trên 41,00 là cần thiết để giá tiếp tục xu hướng tăng lớn hơn. Về nhược điểm, hỗ trợ được nhìn thấy gần mức 38,78. Khu vực giá này có thể được kiểm tra giá dầu iF sẽ giảm trong thời gian tới. Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng sẽ thấy hành động giá trên thị trường dầu tiếp tục duy trì ở mức thấp hơn mức 41,00. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách giá dầu sẽ tăng - Mở tài khoản quỹ của bạn ngay bây giờ