Phân tích Google Wave - 16 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Google đảo ngược khỏi vùng kháng cự

• Có khả năng giảm xuống 1475,00

Google gần đây đã đảo ngược từ vị trí kháng cự giữa mức kháng cự nhiều tháng 1530,00 (đã dừng xu hướng tăng mạnh vào tháng 2) và Dải bollinger hàng ngày trên.

Sự đảo chiều đi xuống từ vùng kháng cự này đã tạo ra mô hình đảo ngược nến hàng ngày của Nhật Bản Dark Cloud Cover.

Google có thể sẽ điều chỉnh sâu hơn về mức hỗ trợ tiếp theo 1475,00 (mẫu đảo ngược Double Top trước đây từ tháng trước).