DXY Triple ZigZag để kết thúc chuỗi Bearish - Orbex


OrbexVề lâu dài, DXY dường như đang hình thành một xung 5 sóng tăng giá. Nó bao gồm các sóng cấp độ chu kỳ I-II-III-IV-V. Hiện tại, một sóng IV khắc phục đang được xây dựng. Sóng là một bộ ba kết hợp Ⓦ-Ⓧ-Ⓨ-Ⓧ-Ⓩ. Mẫu phức tạp có thể thấy một kết thúc sau khi sóng sơ cấp hoàn tất. Chúng tôi hy vọng giá sẽ giảm trong sóng (C) gần 94,77. Ở mức độ đã nói, sóng sẽ ở mức 161,8% của sóng. Một kịch bản khác cho thấy sự điều chỉnh hoàn toàn trong sóng IV chu kỳ. Nó là một zigzag tiêu chuẩn bao gồm ba sóng con chính - -. Chúng tôi hy vọng thị trường sẽ tăng lên trong tương lai gần, tạo thành làn sóng V. Chúng ta có thể thấy sự hoàn thành của làn sóng này gần khu vực 102,95 hoặc cao hơn. Mức này là mức cao trước đó được đăng ký bởi sóng III. Quản lý rủi ro của bạn đã được sắp xếp? Mở tài khoản của bạn bây giờ!