Phân tích sóng đường - 15 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Đường đảo ngược từ mức hỗ trợ chính 11.30

• Có khả năng tăng lên 12,25

Hôm nay đường đảo ngược từ khóa mức hỗ trợ 11,30 (mức cao hàng tháng trước từ tháng 5, cũng đã đảo ngược sự điều chỉnh ngắn hạn trước đó (iv) vào cuối tháng 6, như có thể thấy bên dưới).

Vùng hỗ trợ gần mức hỗ trợ 11.30 đã được củng cố bởi dải bollinger hàng ngày thấp hơn.

Sugar có khả năng tăng hơn nữa về mức kháng cự mạnh tiếp theo 12,25 (đảo ngược giá nhiều lần từ tháng 6 - sóng dừng (iii), (b) và (b) và (b) và (b) và (b) 2)).