Phân tích sóng Facebook - 10 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Facebook đảo ngược từ mức kháng cự chính 244,50

• Có khả năng sửa thành 232,20

Facebook gần đây đã đảo ngược với hàng ngày Ngôi sao băng và Búa đảo ngược từ mức kháng cự quan trọng 244,50 (mức cao hàng tháng trước đó từ tháng 6). >

Với việc đọc quá mức trên Stochastic hàng ngày - Facebook có thể được mong đợi sẽ điều chỉnh xuống mức hỗ trợ tiếp theo 232.20.