Phân tích sóng khí tự nhiên - 7 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Khí tự nhiên đã phá vỡ ngưỡng kháng cự 1.824

• Có khả năng tăng lên 1.970

Khí tự nhiên gần đây đã phá vỡ mức kháng cự chính mức 1.824 (đảo ngược giá nhiều lần vào đầu tháng 6).

Sự phá vỡ của ngưỡng kháng cự 1.824 đã tăng tốc sóng xung kích hoạt (c) - thuộc về hiệu chỉnh ABC 2 từ hỗ trợ vòng cấp 1.500. Khí tự nhiên có khả năng tăng cao hơn về mức kháng cự tiếp theo 1.970 (mức điều chỉnh cũ từ tháng 6 và giá dự báo để hoàn thành hiệu chỉnh ABC hoạt động 2).