Phân tích sóng Ebay - ngày 7 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Ebay tăng trong các xung lực hàng tuần 3 và (3)

• Có khả năng đạt tới 60,00

Ebay tiếp tục tăng bên trong hai sóng xung kích 3 và (3) lồng nhau khác nhau, như có thể thấy từ biểu đồ Ebay hàng tuần.

Giá trước đó đã phá vỡ ngưỡng kháng cự tròn 50,00, giao với hàng tuần rộng lên kênh từ năm 2016 - điều này đã củng cố áp lực tăng giá đối với Ebay. Ebay có khả năng tăng cao hơn nữa đối với ngưỡng kháng cự tiếp theo 60,00 (giá có thể để hoàn thành chuỗi xung hoạt động (3)).