USDJPY trong mô hình ZigZag đôi? - Orbex


OrbexCấu trúc USDJPY hiện tại cho thấy rằng chúng ta đang ở gần cuối của đường ngoằn ngoèo kép. Sóng xen kẽ Ⓧ bao gồm các sóng con trung gian (W) - (X) - (Y). Sóng (W) và (Y) đã hoàn thành, trong khi sóng (Y) đang hình thành tại thời điểm viết. Mẫu 3 sóng giống như hình zigzag A-B-C tiêu chuẩn. Vì hai phần đầu tiên của mẫu đã hoàn thành, chúng ta có thể mong đợi xung lực cuối cùng trong sóng C hình thành. Một sự suy giảm gần 105,23 có thể được tiến hành. Ở mức đó, sóng sơ cấp sẽ ở mức 61,8% của. Một kịch bản khác cho thấy rằng chúng ta đang ở trong một zigzag đơn giản bao gồm các sóng con chính - -. Sóng phụ và Ⓑ hoàn toàn đầy đủ, trong khi sóng hiện đang được phát triển. Với sóng như một xung và như một zigzag kép, sóng xung Ⓒ có thể kết thúc gần vùng 112,62. Ở mức đó, xung 5 sóng sẽ ở mức 161,8% sóng.