Phân tích Google Wave - ngày 2 tháng 7 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Google tăng trong làn sóng thúc đẩy 5

• Có khả năng đạt 1475,00

Google tiếp tục tăng trong ngắn hạn Sóng xung 5, bắt đầu sớm hơn từ vùng hỗ trợ xung quanh mức hỗ trợ 1350,00

Sóng xung 5 hoạt động thuộc về chuỗi xung tăng lên (3) từ giữa tháng 3. Google có thể sẽ tăng hơn nữa về mức kháng cự tiếp theo 1475,00 (đỉnh của sóng xung 3 ngắn hạn trước đó từ đầu tháng 6).