Giá dầu một lần nữa rút lui khỏi mức kháng cự - Orbex


OrbexGiá dầu thô WTI đã cố gắng kiểm tra mức kháng cự kỹ thuật quanh khu vực 40,18 - 40,42. Tuy nhiên, giá đã được đẩy xuống thấp hơn ngay lập tức. Hiện tại, sự hợp nhất đang cho thấy sự ép giá giữa đường xu hướng và mức kháng cự ngang. Do đó, chúng tôi có thể mong đợi một đột phá trong thời gian tới. Sự thiên vị được trộn lẫn cho thời điểm này. Nếu giá dầu phá vỡ đường xu hướng, chúng tôi hy vọng sẽ giảm xuống mức hỗ trợ 34,41. Thay phiên, một đột phá tăng có thể thấy giá cuối cùng đã dọn đường cho việc di chuyển đến mức 50,00. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách giá dầu sẽ tăng - Mở tài khoản quỹ của bạn ngay bây giờ