Phân tích sóng Amazon - 30 tháng 6 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Amazon đảo ngược từ mức hỗ trợ 2670.00

• Có khả năng tăng lên 2800,00

Amazon gần đây đảo ngược mạnh mẽ với sự đảo ngược của nến hàng ngày mô hình Búa từ mức hỗ trợ chính 2670,00 (mức kháng cự cũ từ đầu tháng 6 - đã dừng sóng xung 3 trước đó).

Sự đảo chiều đi lên từ mức hỗ trợ 2670.00 đã bắt đầu chuỗi xung trung hạn hoạt động ( 3). Amazon có khả năng tăng cao hơn nữa về mức kháng cự tiếp theo 2800,00 (đã dừng sóng xung trước đó (1)).